Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z zawartą umową (dalej „Dane”) jest Ewa Skorupka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NESSFIT AKADEMIA RUCHU-EWA SKORUPKA z siedzibą w Zielonej Górze (65-247), ul. Wiśniowa 19A, telefon 888610810, mail: nessfiteskor@gmail.com (dalej „Nessfit Akademia”)

Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator będzie przetwarzać Dane:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej udziału w kursach, zajęciach lub warsztatach organizowanych przez Nessfit Akademię – dalej „Umowa” – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu przesyłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych promocjach, dodatkowych zajęciach i warsztatach , które organizujemy. Stanowi to realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Przesyłane Ci informacje marketingowe możemy dobierać pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilować.

  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, oraz w celu dochodzenia roszczeń, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • w celach analitycznych np. lepszego doboru zakresu usług do potrzeb naszych klientów, a także w celu badania satysfakcji klientów z produktów /usług i określania jakości świadczonych usług, co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • w celu promocji Nessfit Akademii przedstawienia oferty marketingowej i przesłanie informacji handlowej także po rozwiązaniu Umowy, jeśli wyraziłeś na to zgodę podstawę do przetwarzania danych stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa np. wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nessfit Akademii, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

Odbiorcy Danych

Dane mogą zostać ujawnione: firmom z którymi współpracujemy przy realizacji zawartych z Nessfit Akademią Nauki umów. Do danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firma księgowa, prawnicza, informatyczna obsługująca oprogramowanie.

Okres przechowywania Danych

Dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. Wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia Umowy.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do żądania dostępu do Danych oraz do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia Danych z nośników Administratora, lub ograniczenia przetwarzania Danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

W każdej chwili możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.