Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez Akademia Ruchu Nessfit

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Akademia Ruchu Nessfit: studio przy ul. Wiśniowej: Nessfit Akademia Ruchu – Ewa Skorupka, z siedzibą przy ul. Szosa Kisielińska 43, tel. +48 608 061 848, e -mail: nessfiteskor@gmail.com, studio przy ul. Batorego 126 a, Akademia Ruchu Nessfit Marta Pelińska, z siedzibą przy ul. Batorego 126a, tel. +48 696 156 853, e-mail: nessfitzg@gmail.com
  2. zgodnie z art. 37 ust 1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających w firmie Akademia Ruchu Nessfit
  3. dane osobowe przetwarzane w Akademia Ruchu Nessfit są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu obsługa kadrowa pracowników, zgodnie z obowiązującym obowiązkiem podatkowym i statystycznym, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów przez osoby uprawnione;
  4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Akademia Ruchu Nessfit mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. dane osobowe przetwarzane w Akademia Ruchu Nessfit będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
  6. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
  7. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Akademia Ruchu Nessfit przysługuje prawo żądania od administratora danych osobowych (dane administratora pkt.1) dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. wszystkie dane osobowe przetwarzane w Akademia Ruchu Nessfit zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
  10. dane osobowe przetwarzane w Akademia Ruchu Nessfit na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.