Regulamin NessFit – kursy

nessfit akademia ruchu w Zielonej Górze

 

 1. Celem Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa Klientów i pracowników NESSFIT AKADEMIA RUCHU–EWA SKORUPKA, nazywanej dalej „NESSFIT” poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w Regulaminie
 3. NESSFIT zobowiązuje się stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczące zapobiegania COVID-19 poprzez zapewnienia Klientom i pracownikom środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 4. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną lub izolacją, które nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 5. Uczestnikiem zajęć może być osoba zapisana na kurs, która podpisała umowę i każdorazowo potwierdza udział w zajęciach poprzez wpisanie na listę obecności.
 6. Umowa podpisywana jest na okres 2 miesięcy na kurs/kursy składające się z 8 lub 16 modułów, które kończą się certyfikatem po uzyskaniu 80% frekwencji.
 7. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni NESSFIT oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet, które są dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.
 8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności:
  • obowiązku zasłaniania nosa i ust w szatni i recepcji,
  • dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i na salę do ćwiczeń,
  • korzystania z własnego ręcznika, maty, długopisu itp.
  • dezynfekcji sprzętu po zakończeniu zajęć. Osoby niestosujące się do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych mogą zostać wyproszone z NESSFIT.
 9. Zaleca się zachowanie odległości 1,5 -2,0 m pomiędzy osobami na sali ćwiczeń, po każdych zajęciach jest przerwa techniczna 15 min. przeznaczona na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu między wychodzącymi i wchodzącymi.
 10. Uczestnicy i prowadzący po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia sali ćwiczeń w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 11. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez prowadzącego lub Pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.