Regulamin NessFit – covid

Regulamin

NESSFIT AKADEMII RUCHU - EWA SKORUPKA

§ 1.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 2.

Nessfit zobowiązuje się stosować aktualne wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczące zapobiegania COVID-19 poprzez zapewnienia Klientom i pracownikom środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji do bezpiecznego korzystania z obiektu.

§ 3.

W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych, nie objęte kwarantanną lub izolacją, które nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

§ 4.

Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności:

  • obowiązku zasłaniania nosa i ust w szatni i recepcji,
  • dezynfekcji rąk przy wejściu na teren klubu i na salę do ćwiczeń,
  • korzystania z własnego ręcznika, maty, długopisu itp.
  • dezynfekcji sprzętu po zakończeniu zajęć. Osoby niestosujące się do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych mogą zostać wyproszone z obiektu.

§ 5.

Zaleca się zachowanie odległości 1,5-2,0 m pomiędzy osobami na sali ćwiczeń, po każdych zajęciach 15 min przerwa techniczna przeznaczona jest na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu między wychodzącymi i wchodzącymi.

§ 6.

Uczestnikiem zajęć może być każdy po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem za wejście jednorazowe, karnet 4-tygodniowy lub 12-tygodniowy (płatny w całości z góry) oraz posiadacz karty Benefit Systems (Multisport), Vanity Style (Fit Profit) - po okazaniu dokumentu tożsamości oraz posiadacz pakietu sportowego O.K. System (Medicover Sport).

§ 7.

Przy zakupie karnetów 4 i 12-tygodniowych Klient określa, w jakich zajęciach chce uczestniczyć, bezpośrednio w recepcji, wysyłając SMS / dzwoniąc na nr 888 610 810 lub przez system, do którego uzyskuje dostęp jako członek klubu. Rezerwacje można zmieniać w uzgodnieniu z recepcją.

§ 8.

Wszyscy Klienci są zobowiązani do odwoływania rezerwacji i zwalniania miejsc innym uczestnikom w przypadku nieuczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach. Odwołania rezerwacji dokonuje się w sposób określony w §7.

§ 9.

Posiadacze kart Multisport, Fit Profit oraz Klienci O.K. System (Medicaver Sport) są zobowiązani każdorazowo (lub z góry) dokonywać rezerwacji zgodnie z wytycznymi operatorów kart.

§ 10.

Klub nie przedłuża terminu ważności karnetów na życzenie Klienta, o dni świąteczne, w których klub będzie czynny, przypadające w ciągu tygodnia tj. od poniedziałku do soboty. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach zadeklarowanych przy zakupie karnetu można je odrobić w innym terminie w czasie trwania ważności zakupionego karnetu, po uprzednim uzgodnieniu tego z recepcją. Karnet można wykorzystać szybciej jeśli wykorzysta się pulę wykupionych wejść.

§ 11.

Zasady z § 10 obowiązują w przypadku zakupu karnetów 4-tygodniowych i 12-tygodniowych, z tym, że karnet 12-tygodniowy można w czasie jego ważności zawiesić na 2 tygodnie bez podania przyczyny, zgłaszając to w recepcji.

§ 12.

Ważność karnetu ulega przedłużeniu jedynie w przypadku odwołania zajęć przez klub.

§ 13.

W uzasadnionych przypadkach klub zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora i rodzaju zajęć (np. zastępstwo) z przyczyn zdrowotnych, techniczno-organizacyjnych lub innych. Klub nie będzie wówczas zwracał wpłat za karnety ani ich przedłużał.

§ 14.

Z usług klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań lekarskich. Każdy Klient deklaruje, że w Jego przypadku nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, niepozwalających na wykonywanie wybranych ćwiczeń.

§ 15.

Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek instruktora i zachowania zasad bezpieczeństwa (niebezpieczne jest: żucie gumy, ssanie cukierków lub tabletek w trakcie zajęć, używanie nieodpowiedniego obuwiu, uczestniczenie w zajęciach w przypadku złego samopoczucia). Zabrania się uczestniczenia w zajęciach pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz leków, których stosowanie wyklucza uprawianie sportu.

§ 16.

Nessfit nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki.

§ 17.

Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez instruktora lub pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

…………………………………

data

…………………………………

czytelny podpis klienta